Tillit ett nyckel ord
för alla ledare

Oxytocin + ökad tillit = sant 
Du har kanske hört mig prata om må-bra-hormonet oxytocin som minskar stress och ångest och gör oss lugna. Men visste du att du som ledare kan öka oxytocin hos dina medarbetare och samtidigt öka tillit, motivation och produktivitet? 

Oxytocin kroppens egna hormon som utsöndras när vi till exempel kramas, tränar, får beröring, eller är med människor vi trivs med. När oxytocin frigörs i blodet påverkar det hela vårt system, pulsen går ner och kortisol, vårt stresshormon, sjunker. Vilket medför att smärta, oro och stress minskar och vi ökar vår känsla av välbehag och när detta sker blir vi mer avspända och känner oss trygga. Vilket i sin tur resulterar i att vi blir mer sociala och nyfikna. 

Tillit ett nyckel ord för alla ledare
Forskning har visat att oxytocin utsöndras även när vi visar stöd och uppmuntran samt när vi lyssnar på varandra. När medarbetare känner tillit till dig som ledare triggas produktionen av kortisol  kroppens antistresshormon. 

Neuroledarskapsforskaren Paul Zaks forskning visar på otroliga resultat i organisationer med hög grad av tillit, som att självupplevd stress sjunker med 70%, att vi upplever 28% mer energi i vardagen, teamet eller organisationen, blir 19% mer produktiva, känner 26% mer glädje, vi upplever arbetet som 27% mer meningsfullt och personalomsättningen minskar med 69%

Åtta nyckelbeteenden 
Zak har identifierat åtta nyckelbeteenden som var och en har stor inverkan på människors känsla av meningsfullhet och sammanhang. De sammanfattas i en behändig akronym, nämligen … OXYTOCIN 😉

Genom att bli medveten om vilka konkreta beteenden som ökar halten av oxytocin kan du bygga tillit och få dina medarbetare att trivas bättre, må bra, vilja prestera och vara en del av teamet.

O
vation
Du som praktiserar ovation uppmärksammar och ger snabb återkoppling och beröm till dina medarbetare för deras insats, utveckling och resultat. Det vi fokuserar på är också det som växer, så med det sagt, fortsätt ge positiv förstärkning på det beteende du vill se mer av. Det är nämligen dokumenterat att det ger bättre resultat med positiv feedback än att ge negativ återkoppling, kritik och straff, vilket i sin tur skapar mer stress, ohälsa och i förlängningen även frånvaro. 

eXpectation
Innebär att du kommunicerar realistiska, tydliga och utmanande mål, ger kontinuerlig feedback kring på förhand överenskomna förväntningar och följer upp resultatet. Positiva förväntningar på teamet stimulerar oxytocin och bygger tillit bland medarbetarna i teamet. Vilket i sin tur ökar engagemanget och trivsel. 

För att du ska kunna mäta en medarbetare eller teamet på måluppfyllelse behöver båda parter ha kommit överens innan om vilka områden som ska mätas. Detta gör att du som ledare har mandat att agera om en medarbetare underpresterar. Många ledare upplever sig som hårda och elaka när de ställer krav, men positiva förväntningar skapar tillit mellan ledare och medarbetare. 

Yield
Översatt till svenska betyder yield vinst, avkastning eller utbyte, när du som ledare litar på medarbetarnas beslut och självständighet samt ser på misstag som möjligheter till att lära kommer vinsterna. Vinster både i ekonomi, i starkare relationer, i ökad självkänsla och självförtroende, ökad trivsel samt ökad produktivitet. 

Transfer
Handlar om att du som ledare ser till att alla färdigheter och talanger som finns i teamet utnyttjas. Att du uppmuntrar självständighet och personligt ledarskap skapar handlingskraftiga team. När du skapar trygghet och en kultur där medarbetare kan och vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter blir alla i teamet vinnare. Det är du som ledare som sätter normen för utbyte i teamet och bör föregå med gott exempel, både genom att generöst dela med dig av dina egna färdigheter och samtidigt vara ödmjuk nog att be om att få ta del av medarbetarnas. 

Openness
När du som ledare är transparent och delar information och idéer – samt söker och tydligt värdesätter medarbetarnas input, byggs tillit och du bidrar till gruppens relationer och utveckling. I personliga relationer bidrar öppenhet till att oxytocin frisätts vilket kan minska negativ stress som kan uppkomma på grund av osäkerhet.

Att vara öppen betyder inte att vara privat, utan personlig. Professionell öppenhet handlar inte om att redovisa hela sitt privatliv utan om att du inte har något att dölja, att du är genuin.

Caring
Innebär att du bryr dig om din flock på riktigt! Att du visar omsorg och hänsyn till alla i teamet. Att känna sig omtyckt och samhörighet skapar förutsättningar för bra samarbete och är ett effektivt vaccin mot stressrelaterade problem på jobbet. 

Invest
Du som ledare bör investerar tid i att utveckla dina medarbetares talanger, identifierar deras styrkor och ge möjligheter att utvecklas på jobbet och stödja kontinuerligt utbildning. Medarbetare som känner sig sedda, blir satsade på, blir lojala och ger tillbaka. Varje investerad minut eller krona förräntar sig många gånger om och skapar en positiv spiral som ökar det otroligt viktiga förtroendekapital mellan dig och dina medarbetare och team.

Natural
Om du som ledare är naturlig och genuin bygger du tillit. Om du har integritet, är konsekvent och ärlig, och dessutom öppen med dina egna utmaningar och villig att be om hjälp – då visar du dig inte bara mänsklig utan du sätter även standaren för hela teamet. 

 

Alla dessa beteenden driver mot samma sak – att skapa tillit i gruppen. De flesta ledare är bra på någon eller några av dessa åtta nyckelbeteenden, och har större utmaningar på andra. Nu är jag nyfiken på var dina styrkor respektive dina utmaningar finns! Skriv gärna och berätta.