Vad innebär emotionell ledarstil? 

Jag får ofta frågan om vilken ledarskapsstil som jag förordar, eller vilken ledarskapsstil som jag lär ut. Mitt enkla korta svar: Ingen.

 

Precis så är det, jag tror inte på att vi kan ha en enda ledarskapsstil, den coachande, den demokratiska, den auktoritära, den delegerande…

Jag är övertygad om att olika situationer, händelser och medarbetare behöver olika ledarskapsstilar vid olika tillfällen.

 

Däremot är jag säker på att ett gott ledarskap bygger på ett gott självledarskap med grund i en god självbild, god självkänsla, god självmedkänsla, med andra ord hög emotionell empati.

EQ, förkortning för Emotional Quotient är ett mått på en persons förmåga att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig sjölv och vara empatisk. 

Att hög IQ inte är någon garant för framgång vet vi. Det spelar ingen roll hur begåvad och briljant hjärna vi än har, det är ganska betydelselöst om vi inte har förståelse för empati. Det blir väldigt komplext både i förhållande till oss själva och i relation till andra om vi inte förstår egna och andras känslor och saknar den sociala medvetenhet som gör att vi skapar band, hanterar rädsla, bromsar våra impulser, tar beslut…

Med andra ord är emotionell intelligens att se intelligens bortom den kognitiva aspekten, som minne och problemlösning.

  

Vad innebär emotionell ledarstil?

Daniel Goleman, doktor i psykologi och vetenskaplig journalist på New York Times, talar om EQ som avgörande för hur vi lyckas med relationer och arbete men även det fysiska måendet.

 

För att kunna påverka både oss själva och andra behöver vi först förstå vårt beteende och lyssna på vad vi har att säga. En viss förståelse av psykologi och en social intelligens är nyckeln till ett professionellt ledarskap.

 

Med en emotionell ledarstil kan murar rivas och vyer vidgas, både för dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Som chef och ledare har du stor inverkan på din omgivning, och många gånger mer än vad du kanske själv är medveten om. Det emotionella ledarskapet handlar om att främja känslor både hos dig, dina kollegor och medarbetare, det är en framgångsrik ledarstil för att både nå bra resultat och samtidigt vara hållbara.

 

Med en positiv approach kan du påverka din omgivnings känslor och inställning till deras arbete. När vi tillåter varandra att vara nära våra känslor och vara öppna gentemot varandra skapar vi ett klimat av förtroende och tillit. Om du som ledare implementerar detta i ditt team kan du skapa goda relationer mellan dig och respektive medarbetare samtidigt som du stärker medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen.

 

Goda relationer i sin tur stärker samarbetsförmågan och modet att vara kreativ. När vi har medarbetare som känner tillit ökar förmågan att anta nya utmaningar och genom detta utvecklas verksamheten som i sin tur skapar goda förutsättning att både uppnå och överträffa målen.

 

Självklart behöver vi ha tillräcklig intellektuell kapacitet och know-how för att klara jobbet. Men det är vår förmåga att hantera känslor och människor som avgör hur väl vi lyckas som bland annat ledare. Det är emotionell intelligens som avgör hur bra vi blir på att kommunicera, ge och ta feedback, lösa konflikter och hantera arbetsgrupper.